Vuxna som tycker att de har en god hälsa

Indikator ÖM.11.4.51

Andel 16-84 år som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2010

71,6

0

Totalt

2011

71

1

Totalt

2012

72

2

Totalt

2013

72

3

Totalt

2014

72

4

Totalt

2015

72

5

Totalt

2016

72

6

Totalt

2018

69

7

Totalt

2020

69

8

Totalt

2021

69

9

Kvinnor

2010

67,8

10

Kvinnor

2011

68

11

Kvinnor

2012

68

12

Kvinnor

2013

68

13

Kvinnor

2014

71,4

14

Kvinnor

2015

72

15

Kvinnor

2016

72

16

Kvinnor

2018

67

17

Kvinnor

2020

67

18

Kvinnor

2021

67

19

Män

2010

75,2

20

Män

2011

75

21

Män

2012

75

22

Män

2013

75

23

Män

2014

72,6

24

Män

2015

72

25

Män

2016

73

26

Män

2018

70

27

Män

2020

71

28

Män

2021

71

29

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Den nationella undersökningen som gjordes 2021 med ett mindre antal enkäter för Luleå kommun visar lika resultat som 2018, förutom att andel män som uppger att de har en god hälsa har ökat något. Fler män än kvinnor uppger att de har en god självupplevd hälsa. Andel kvinnor med god hälsa ökade under många år men har minskat sedan 2016. Bland män har andelen sjunkit mellan 2013 och 2018 för att därefter ökat lite.
Undersökningen 2018 visade att upplevd god hälsa sjunker med stigande ålder. De med lång utbildning har en bättre självupplevd hälsa än de med kort utbildning. Både män och kvinnor i Luleå har sämre hälsa jämfört med riket.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014, 2018 och har beställt utökat urval till undersökningen 2022.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma