Delaktig

Övergripande mål till 2040 ÖM.2

Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling

Målet syftar till att ge förutsättningar för delaktighet, jämställd representation och att försvara demokratin.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Målet följs med sex indikatorer. Endast en indikator visar en svagt positiv utveckling och för de andra är trenden otydlig eller oförändrad.
Sammantaget visar uppföljningen på att Luleå ligger långt ifrån målet och att det behövs en kraftsamling för att öka medborgarnas möjligheter till delaktighet. Det finns stora skillnader i upplevelse av tillit beroende på åldersgrupp, utbildningsgrad och geografi.

Indikatorer

Valdeltagande

IndikatorÖM.2.1

Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 83 %2022

Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun

IndikatorÖM.2.2

Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig

Vuxna som saknar tillit till andra

IndikatorÖM.2.3

Andel 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 25 %2022

Vuxnas syn på möjligheten att påverka politiska beslut

IndikatorÖM.2.4

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheten att påverka innehållet i politiska beslut i kommunen som bra

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 23,1 %2023

Vuxnas syn på möjligheterna att påverka kommunal verksamhet

IndikatorÖM.2.5

Andel av invånarna 18-84 år som bedömer möjligheten att påverka inom kommunal verksamhet som mycket bra och ganska bra

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 45,7 %2023

Kvinnor på ordförandeposter i kommunen

IndikatorÖM.2.6

Andel kvinnor på ordförandeposter i kommunen (nämnd, styrelse och olika beredningar)

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 45,5 %2018

Relaterade globala mål