Vuxna som saknar tillit till andra

Indikator ÖM.2.3

Svar på fråga i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?”

Andel 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Den nationella undersökningen som gjordes 2021 med ett mindre antal enkäter för Luleå kommun visar liknande resultat som 2018, förutom att andel kvinnor som inte anser sig lita på andra har ökat. 2021 är det 24 procent kvinnor och 27 procent män som uppgett i undersökning att de inte anser sig lita på andra i allmänhet. Sedan 2010 är det fler både män och kvinnor som uppger att de saknar tillit till andra.
Undersökningen 2018 visade att högsta andelen som inte anser sig lita på andra finns i åldersgruppen 16-29 år. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med kort utbildning i större utsträckning saknar tillit till andra jämfört med de med lång utbildning, gäller både kvinnor och män. Luleås resultat är lika som i riket.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014, 2018 och vi har beställt utökat urval till undersökningen 2022.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma