Vuxnas syn på möjligheten att påverka politiska beslut

Indikator ÖM.2.4

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om möjligheterna som kommunens invånare har att påverka innehållet i politiska beslut?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheten att påverka innehållet i politiska beslut i kommunen som bra

Datakälla: Kolada (SCBs medborgarundersökning)

Kommentar

Indikatorn var tidigare ett betygsindex av svar på flera frågor, indexet hade en negativ utveckling mellan 2014 och 2020.
Utvecklingen mellan 2021 till 2022 har totalt sett varit positiv, men det syns en tydlig skillnad mellan könen; andelen kvinnor som upplever goda möjligheter att påverka innehållet i politiska beslut har minskat samtidigt som andelen män har ökat kraftigt.
Luleå har ett sämre värde än genomsnittet för riket.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma