Klimat

Övergripande mål till 2040 ÖM.5

Luleå har ingen påverkan på klimatet

Målet syftar till att nå klimatneutralitet genom effektivare användning av energi, ökad andel av förnybara bränslen och egen produktion av förnybar energi.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Majoriteten av indikatorerna visar en positiv trend men också att vi är mycket sämre än andra kommuner. Det är svårt att hitta ett bra urval av indikatorer för målet. Det krävs flera mycket kraftfulla åtgärder för att nå utsläppsminskningar och ett fåtal av dessa bedöms vara på plats.
Vårt energisystem med användning av restenergi från en stor industri gör att det är svårt att få rättvisande värden samt att jämföra med andra kommuner. Det finns även indikatorer under andra mål som berör detta mål. Ingen av indikatorerna mäter Luleåbornas upplevelse eller betyg.

Indikatorer

Utsläpp av koldioxid exklusive industrin

IndikatorÖM.5.1

Utsläpp av koldioxid exklusive industri per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 3,21 2019

Energianvändning i bostäder

IndikatorÖM.5.2

Energianvändning för värme och el i bostaden per kvadratmeter

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 281 kWh/m22021

Energianvändning per invånare

IndikatorÖM.5.3

Total energianvändning per invånare

Senaste värdet: 164 MWh/inv.2021

Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

IndikatorÖM.5.4

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 37 %2022

Andel miljöbilar

IndikatorÖM.5.5

Andel fossiloberoende personbilar av totalt antal fordon

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 13,2 %2021

Solenergi

IndikatorÖM.5.6

Installerad effekt solceller

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 3787 kW2021

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma