Jämlik

Övergripande mål till 2040 ÖM.1

Luleås invånare har en god och jämlik hälsa.

Målet syftar till att ge förutsättningar för jämlika livsvillkor, god hälsa och livskvalitet för alla genom att uppmärksamma olika villkor avseende kön, ålder, grupper och geografiska områden.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Målet följs med nio indikatorer, tre av dessa har en positiv trend. Det finns tre indikatorer som har en negativ trend, det är bedömning av hälsa, ohälsodagar och medellivslängd som är viktiga faktorer för jämlikhet.
Resultatet visar tydliga skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden. För att nå målet behövs ett fortsatt fokus på de faktorer som påverkar jämlikheten. Detta berör även andra mål eftersom indikatorer som påverkar jämlikheten även finns under andra mål.

Indikatorer

Vuxna som tycker att de har en god hälsa

IndikatorÖM.1.1

Andel 16-84 år som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 71,4 %2022

Ohälsotal

IndikatorÖM.1.2

Antal ohälsodagar per person

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 20,7 dagar2022

Medellivslängd

IndikatorÖM.1.3

Medellivslängd som den beräknade livslängden vid födseln

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 82,28 år2021

Barn och unga som inte kan bo hemma

IndikatorÖM.1.4

Antal barn och unga placerade på annan plats än hemma

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 139 stycken2023

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

IndikatorÖM.1.5

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 4,1 %2021

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

IndikatorÖM.1.6

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 0,85 %2022

Olyckor på väg

IndikatorÖM.1.7

Antal polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor med personskador per 100 000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 300 st./100 000 inv.2022

Barn i förskola

IndikatorÖM.1.9

Andel barn, 1-5 år, inskrivna i förskolan

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 88 %2022

Ekonomisk jämlikhet (Ginikoefficient)

IndikatorÖM.1.10

Bedömning av antalet individer med samma förvärvsinkomst

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 0,38 2021

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma