Olyckor på väg

Indikator ÖM.1.7

Indikatorn visar antal trafikolyckor per 100 000 invånare som inneburit personskada eller har haft en dödlig utgång.

Antal polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor med personskador per 100 000 invånare

Datakälla: Kolada (Strada/SCB)

Kommentar

Olyckorna har minskat över tid. Den kraftiga minskningen 2020 och 2021 kan tyda på att pandemin medfört att sjukvården inte har hunnit rapportera samt att vi rest mindre och därmed råkat ut för färre olyckor. Trafikmätningarna av resande till och från Luleå centrum visar liten skillnad i antalet gående och cyklister samt en tydlig minskning av biltrafik 2020 och en återgång 2021 till samma nivå som 2019 och lite färre resande med buss. Rikets statistik omfattar bara polisrapporterade olyckor vilket innebär att nästan alla singelolyckor med gående och cyklister saknas i rikets statistik. Detta gör det svårt att jämföra.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma