Barn i förskola

Indikator ÖM.1.9

Andel barn, 1-5 år, inskrivna i förskolan

Datakälla: Kolada (Skolverket)

Kommentar

Andelen barn i förskola har varit stadigt hög i mer än tio år. Nästan 88 procent av barnen i förskoleåldern finns i förskolan. Majoriteten av de barn som inte är inskrivna i förskola är yngre än 3 år. Från och med 3 års ålder erbjuds alla barn en plats i förskolan, oavsett föräldrarnas sysselsättning, i åldrarna 3-5 år finns mer än 97% av barnen i förskolan. Flickor och pojkar tar del av verksamheten i ungefär lika stor grad.
Vårdnadshavare har under lång tid prioriterat att låta sina barn ta del av omsorg, lek och lärande som erbjuds i verksamheterna. Luleå kommun har länge haft en väl utbyggd förskola med en hög andel förskollärare vilket har gjort att en plats i förskolan är attraktiv. I jämförelse med både snittet för riket som helhet och i jämförelse med snittet för större städer ligger Luleå kommun något högre.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma