Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Indikator ÖM.1.5

Indikatorn redovisar barn mellan 0-19 år (omfattar inte personer som inte har fått uppehållstillstånd).

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Den negativa utvecklingen som varit mellan 2017 och 2019 har år 2020 vänt och andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll är 4,6%, den lägsta noteringen som mätts. Luleå har en lägre andel än riket och socioekonomiskt likande kommuner som har 8,8% respektive 8,9%.
2020 fanns det 678 barn i åldrarna 0-17 år i ekonomiskt utsatta hushåll i kommunen, en minskning med 69 barn. Barn i ekonomiskt utsatta hushåll finns i de flesta kommundelar men i tre stadsdelar finns fler än 80 barn. 2019 var Luleå på plats 50 bland landets kommuner enligt Rädda barnens ranking.
Ca 65% av de ekonomiskt utsatta hushållen med barn har försörjningsstöd. Under 2020 har den andelen fortsatt att minska, och Luleå har nu lägre siffror än vid någon tidigare mätning. 2020 var vi mitt i en pandemi, regering och riksdag beslutade om flertalet insatser samt olika ekonomiska stöd för att bromsa effekterna av denna. Några var särskilt riktade till barnfamiljer som till exempel förhöjt bostadsbidrag. Detta kan ha bidragit till att bromsa att fler hushåll med barn behövde ekonomiskt bistånd under 2020.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma