Grannskap

Övergripande mål till 2040 ÖM.6

Luleås invånare bor i ett gott grannskap

Målet syftar till att nå goda bostadsområden, med trygghet, närhet till service och skola samt med en tillgänglighet för alla.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Målet följs med 12 indikatorer varav tre har en positiv trend. De flesta indikatorer (nio st) visar inga tydliga trender.
Den samlade bilden är att utvecklingen är svår att se och att många av indikatorerna har både en långsam och otydlig utveckling. Det bör dock beaktas att det i flera fall handlar om positiva utgångslägen där Luleå över tid hittills har legat ganska stabilt på jämförelsevis bra nivåer, exempelvis vad gäller trygghet.

Indikatorer

Upplever trygghet i sitt bostadsområde

IndikatorÖM.6.1

Trygghetsindex

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 1,4 2019

Vuxna som avstår från att gå ut

IndikatorÖM.6.2

Andel 16-84 år som ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 21,4 %2022

Anmälda våldsbrott

IndikatorÖM.6.3

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 827 antal/100 000 inv2022

Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå

IndikatorÖM.6.4

Andel vuxna 18-84 år som kan rekommendera andra att flytta till Luleå kommun

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 77,1 %2023

Anmälda misshandelsbrott mot kvinnor

IndikatorÖM.6.5

Antal anmälda misshandelsbrott mot kvinnor (18 år och äldre) inomhus och av närstående i parrelation per 100 000 invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 107 antal/100 000 inv2022

Antal bostäder per invånare

IndikatorÖM.6.6

Antal bostäder per 1 000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 536 antal/1000 inv2022

Nybyggda bostäder

IndikatorÖM.6.7

Antal lägenheter i nybyggda hus

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 4,4 antal/1000 inv2022

Planberedskap för nya bostäder

IndikatorÖM.6.8

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner den 31 dec per 1000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 38 antal/1000 inv2021

Tillgång till livsmedelsaffär

IndikatorÖM.6.9

Andel invånare som har tillgång till dagligvarubutik inom 2 km

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 73,6 %2022

Närhet till förskola

IndikatorÖM.6.10

Andel hushåll med barn i åldrarna 1-5 år som bor inom 500 meter från förskola

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 62 %2022

Relaterade globala mål