Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

Indikator ÖM.11.4.60

WHO rekommenderar vuxna att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per veckan med minst måttlig intensitet. För barn och unga (5-17 år) minst 60 minuter per dag.

Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Andelen kvinnor och män som är fysisk aktiva 150 min per vecka har ökat sedan 2018. Något fler män än kvinnor är fysiskt aktiva i Luleå. Jämfört med riket är det något färre kvinnor och lika hög andel män som är fysiskt aktiva enligt rekommendationen. Totalt sett i befolkningen så ligger Luleå lägre både jämfört med riket och med socioekonomiskt liknande kommuner.
Nationellt visar att 75 procent av män och kvinnor med eftergymnasial utbildning är fysiskt aktiva enligt rekommendationen jämfört med 52 procent bland de med enbart förgymnasial utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014, 2018 och 2022. Frågan om fysiskt aktiva 150 min i veckan infördes 2018.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma