Kommunstaben

Delmål ÖM.11.4

Indikatorer

Vuxna som tycker att de har en god hälsa

IndikatorÖM.11.4.51

Andel 16-84 år som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 69 %2021

Ohälsotal

IndikatorÖM.11.4.52

Antal ohälsodagar per person

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 19,9 dagar2021

Medellivslängd

IndikatorÖM.11.4.53

Medellivslängd som den beräknade livslängden vid födseln

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig

Anmälda våldsbrott

IndikatorÖM.11.4.54

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 855 st./100 000 inv2021

Ekonomisk jämlikhet (Ginikoefficient)

IndikatorÖM.11.4.44

Bedömning av antalet individer med samma förvärvsinkomst

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 0,38 2020

Valdeltagande

IndikatorÖM.11.4.42

Andel som deltar i valet till kommunfullmäktige

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 87 %2018

Unga som tycker att de kan framföra sina åsikter till kommun

IndikatorÖM.11.4.34

Andel i årskurs 8 och år 2 på gymnasiet som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig

Vuxna som saknar tillit till andra

IndikatorÖM.11.4.4

Andel 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 25 %2021

Vuxna som deltar i få aktiviteter

IndikatorÖM.11.4.5

Andel 16-84 år som under det senaste året deltagit i en eller ingen aktivitet

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 16 %2018

Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

IndikatorÖM.11.4.60

Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 64,0 %2021

Invånare med fetma

IndikatorÖM.11.4.6

Andel 16-84 år med ett BMI högre än 30

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 16 %2021

Skyddad mark på öarna

IndikatorÖM.11.4.35

Andel av markytan på öarna som är skyddade

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 12,8 %2020

Skyddad produktiv skogsmark

IndikatorÖM.11.4.36

Andel skyddad produktiv skogsmark

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,5 %2020

Skyddad natur

IndikatorÖM.11.4.7

Andel skyddad natur

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 5,7 %2021

Exploaterad kuststrand

IndikatorÖM.11.4.8

Andel exploaterad area av 100 m strandzon längs fastlandskusten

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 37 %2018

Sjöar med god ekologisk status

IndikatorÖM.11.4.9

Andel sjöar med god ekologisk status

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 72,2 %2021

Vattendrag med god ekologisk status

IndikatorÖM.11.4.45

Andel vattendrag med god ekologisk status

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 24,4 %2021

Utsläpp av koldioxid exklusive industrin

IndikatorÖM.11.4.10

Utsläpp av koldioxid exklusive industri per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 3,21 2019

Energianvändning i bostäder

IndikatorÖM.11.4.11

Energianvändning per area i bostadshus

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 225 kWh/m²2016

Energianvändning per invånare

IndikatorÖM.11.4.46

Energianvändning per invånare

Senaste värdet: 160 MWh/inv.2020

Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

IndikatorÖM.11.4.37

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 32 %2020

Andel miljöbilar

IndikatorÖM.11.4.47

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 11,7 %2020

Förnybar energiproduktion

IndikatorÖM.11.4.12

Mängd lokalt producerad förnybar energi

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 746000 kWh2020

Upplever trygghet i sitt bostadsområde

IndikatorÖM.11.4.38

Trygghetsindex

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 1,4 2019

Vuxna som avstår från att gå ut

IndikatorÖM.11.4.13

Andel 16-84 år som ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 23 %2021

Mångfald i områden

IndikatorÖM.11.4.14

Antal stadsdelar och samlande byar med minst 10 procent av invånarna som är utrikesfödda

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 9 stycken2020

Antal bostäder per invånare

IndikatorÖM.11.4.15

Antal bostäder per 1 000 invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 534 st/1 000 inv.2021

Tillgång till livsmedelsaffär

IndikatorÖM.11.4.39

Andel stadsdelar och samlande byar med dagligvarubutik

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 85 %2021

Närhet till skyddad natur

IndikatorÖM.11.4.17

Boendes medelavstånd till skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområde)

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 2 km2021

Fördelning boendeformer

IndikatorÖM.11.4.40

Fördelningen mellan småhus, bostadsrätter och hyresrätter

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig

Resor med kollektivtrafik

IndikatorÖM.11.4.33

Antal resor med kollektivtrafik per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 55 stycken2020

Korta resor med bil

IndikatorÖM.11.4.18

Andel bilresor kortare än 4 km (som förare)

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 44 %2020

Färdmedelsfördelning

IndikatorÖM.11.4.19

Andel resor med gång, cykel eller buss

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 33 %2020

Problem med el

IndikatorÖM.11.4.20

Avbrottstid per kund (SAIDI) för långa elavbrott, minuter/kund

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 133 minuter/kund2020

Körd sträcka med bil

IndikatorÖM.11.4.21

Körd sträcka med bil per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 609 mil/inv.2020

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorÖM.11.4.22

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 16 %2021

Tillgång till kollektivtrafik

IndikatorÖM.11.4.23

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 87,8 %2020

Anställda i kunskapsintensiva företag

IndikatorÖM.11.4.24

Andel sysselsatta i kunskapsintensiva företag

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 16,6 %2019

Företagsklimat

IndikatorÖM.11.4.25

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 73,3 2021

Nystartade företag

IndikatorÖM.11.4.48

Antal nyregistrerade företag

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 5,1 st/1 000 inv.2019

Arbetstillfällen

IndikatorÖM.11.4.41

Totalt antal arbetstillfällen (dagbefolkning)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 44304 stycken2019

Omsättning i aktiebolag

IndikatorÖM.11.4.26
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 65530 msek2019

Tillgång till bredband

IndikatorÖM.11.4.27

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 89,2 %2021

Nettoinpendling för arbete

IndikatorÖM.11.4.28

Andel nettoinpendlare av totalt antal förvärvsarbetare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 12,0 %2020

Andel i arbete

IndikatorÖM.11.4.29

Andel förvärvsarbetande, 20-64 år, i november månad

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 79,1 %2020

Antal invånare

IndikatorÖM.11.4.49

Antal invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 78867 stycken2021

Utflyttade

IndikatorÖM.11.4.30

Antal utflyttade och emigrerade

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 3846 stycken2021

Vuxnas utbildningsnivå

IndikatorÖM.11.4.50

Andel, 25-64 år, som har eftergymnasial utbildning

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 48,7 %2021

Föräldrapenning av män

IndikatorÖM.11.4.58

Andel dagar med föräldrapenning som tas ut av män

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 32,7 %2021

Löneskillnader kön

IndikatorÖM.11.4.59

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 83,6 %2020

Antal bostäder per invånare

IndikatorÖM.11.4.61

Nybyggda bostäder

IndikatorÖM.11.4.62

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma