Vattendrag med god ekologisk status

Indikator ÖM.11.4.45

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå minst god ekologisk status. Klassningar görs i olika cykler, cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel vattendrag med god ekologisk status

Datakälla: Kolada (VISS)

Kommentar

Trenden är oförändrad sedan 2016. I Luleå kommun är många vattendrag påverkade av fysiska ingrepp som bland annat ger upphov till vandringshinder för vattenlevande organismer. Vi har exempelvis inte samma problem med övergödning som man har i andra delar av landet.
Vi ligger under genomsnittet för riket (35,3%) och har det lägsta (sämsta) värdet jämfört med andra kommuner i Norrbotten.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma