Vuxna som saknar tillit till andra

Indikator ÖM.11.4.4

Svar på fråga i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?”

Andel 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Den långsiktiga utvecklingen visar en ökad andel både män och kvinnor som saknar tillit till andra. År 2022 är det 23 procent kvinnor och 27 procent män som uppgett att de inte anser sig lita på andra. Ingen större förändring sedan 2018 då den förra undersökningen med utökat urval gjordes.
I riket uppger 29 procent av männen och 28 procent av kvinnorna att de saknar tillit till andra, viket är en högre andel än i Luleå. Det är fler män och kvinnor totalt i socioekonomiskt liknande kommuner som saknar tillit till andra jämför med Luleå.
Nationellt så är det nästan dubbelt så många med förgymnasial utbildning som känner avsaknad av tillit till andra jämfört med de med eftergymnasial utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014, 2018 och 2022.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma