Vuxna som tycker att de har en god hälsa

Indikator ÖM.11.4.51

Andel 16-84 år som har bedömt sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra

Kön Senaste värdet (%) Datum

Män

 71

2021

0

Totalt

 69

2021

1

Kvinnor

 67

2021

2

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Den nationella undersökningen som gjordes 2021 med ett mindre antal enkäter för Luleå kommun visar lika resultat som 2018, förutom att andel män som uppger att de har en god hälsa har ökat något. Fler män än kvinnor uppger att de har en god självupplevd hälsa. Andel kvinnor med god hälsa ökade under många år men har minskat sedan 2016. Bland män har andelen sjunkit mellan 2013 och 2018 för att därefter ökat lite.
Undersökningen 2018 visade att upplevd god hälsa sjunker med stigande ålder. De med lång utbildning har en bättre självupplevd hälsa än de med kort utbildning. Både män och kvinnor i Luleå har sämre hälsa jämfört med riket.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014, 2018 och har beställt utökat urval till undersökningen 2022.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma