Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.5

Indikatorn avser andel elever i Luleå kommun som är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram. Elever med okänd bakgrund ingår inte i indikatorn. Uppgiften avser läsår. Kriterierna för att vara behörig till gymnasieskolan förändrades för eleverna som påbörjade gymnasieskolan år 2013.

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Datakälla: Kolada (SCB, Skolverket)

Kommentar

Luleå kommuns skolor presterar bland de 25 % bästa kommunerna när det gäller gymnasiebehörighet. Andelen behöriga elever har ökat något från föregående läsår. Andelen flickor som är behöriga till yrkesprogram har minskat sedan föregående år medan andelen behöriga pojkar har ökat. Behörigheten är nu högre för pojkar än flickor. Det är för tidigt att dra slutsatser om bidragande orsaker men det är troligt att när undervisningen anpassats till pandemin kan det ha påverkar flickor mer negativt och pojkar mer positivt.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma