Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.5

Indikatorn visar andel elever i Luleå kommun som är behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram. Elever med okänd bakgrund ingår inte i indikatorn. Uppgiften avser läsår. Kriterierna för att vara behörig till gymnasieskolan förändrades 2012

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Datakälla: Kolada (SCB, Skolverket)

Kommentar

Mellan 2014 och 2018 sjönk behörigheten till gymnasiet, för att efter 2018 stiga. Andelen elever som blir behöriga till gymnasiet är 89,9% jämfört med rikets 85%.
Majoriteten av grundskoleeleverna som bor i Luleå kommun går i den kommunala grundskolan (88%). Luleå kommuns skolor presterar bland de 25 % bästa kommunerna när det gäller gymnasiebehörighet. Andelen behöriga elever har ökat något från föregående läsår. Andelen flickor som är behöriga till yrkesprogram har minskat sedan föregående år medan andelen behöriga pojkar har ökat. Behörigheten är nu högre för pojkar än flickor samtidigt som flickor ändå i genomsnitt har högre betyg. Det finns en större spridning i gruppen flickor än i gruppen pojkar. Skolans verksamhet har de senaste åren påverkats av pandemin. Det är för tidigt att dra slutsatser om bidragande orsaker men det kan vara så att när undervisningen anpassats till pandemin kan det ha påverkat flickor som grupp mer negativt och pojkar som grupp mer positivt. Det finns skillnader mellan olika skolor.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma