Färdmedelsfördelning

Indikator ÖM.7.4

Resvaneundersökning görs vart femte år.

Andel resor med gång, cykel eller buss

Datakälla: Lokal resvaneundersökning (RVU)

Kommentar

Andelen som åker buss har minskat sedan 2010. Även andelen cyklister har minskat sedan 2015, dock är andelen cyklister i denna mätning fler jämfört med mätningen 2010. Pandemin har högst sannolikt påverkat val av färdmedel. Resvaneundersökningarna visar generellt att kvinnor cyklar och åker bil i mindre omfattning än män, som åker buss i mindre utsträckning än kvinnorna. Äldre och yngre personer åker bil i mindre omfattning än mellanåldersgruppen.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben