Avfallsmängder

Indikator ÖM.7.3

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Datakälla: Kolada (Avfall Sverige)

Kommentar

Tidigare trend med minskande mängder hushållsavfall (inklusive materialåtervinning och kompostering) vände 2020 och har för 2021 vänt till en minskning igen. Efter 2017 följer vi i stort sett utvecklingen för genomsnittet för alla kommuner. Jämfört med andra större städer ligger vi högt och Uppsala, Södertälje och Eskilstuna har de lägsta värdena.
Värdena 2020 kan bero på pandemin med ökade insamlingsmängder av alla fraktioner förutom för mat- och brännbart restavfall. Även genomsnittet för alla kommuner hade en ökning 2020.
Att mängden mat- och restavfall minskade är positivt, det kan betyda att intresset för källsortering, matsvinn har ökat hos många. Jämfört med andra större städer ligger vi högre, med större mängd hushållsavfall.
Luleå ligger fortfarande på ungefär samma nivå som genomsnittet för riket med något bättre värden när det gäller insamling till materialåtervinning och kompostering, vilket är ungefär hälften av hushållsavfallet.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma