Avfallsmängder

Indikator ÖM.7.3

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Datakälla: Kolada (Avfall Sverige)

Kommentar

Från att de senaste fem åren ha haft en positiv utveckling med minskande mängder hushållsavfall (inklusive materialåtervinning och kompostering) verkar trenden vända för 2020. Förändringen kan bero på pandemin med ökade insamlingsmängder av alla fraktioner förutom för mat- och brännbart restavfall. Att mängden mat- och restavfall minskade är positivt, det kan betyda att intresset för källsortering, matsvinn har ökat hos många. Jämfört med andra större städer ligger vi högre, med större mängd hushållsavfall.
Luleå ligger fortfarande på ungefär samma nivå som genomsnittet för riket med något bättre värden när det gäller insamling till materialåtervinning och kompostering, vilket är ungefär hälften av hushållsavfallet.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma