Avfallsmängder

Indikator ÖM.7.3

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Datakälla: Kolada (Avfall Sverige)

Kommentar

Från att de senaste fem åren ha haft en positiv utveckling med minskande mängder hushållsavfall (inklusive materialåtervinning och kompostering) har trenden vänt. Förändringen för 2020 kan bero på Corona-pandemin med ökade insamlingsmängder av alla fraktioner förutom för mat- och brännbart restavfall. Att mängden mat- och restavfall minskade är positivt, vilket kan betyda att intresset för källsortering, matsvinn har ökat hos många. Fler har troligen lagat mat samt rensat ut i hemmet och då bland annat lämnat elektronik- och grovavfall till återvinningscentralerna vilket kan förklara ökningen. Luleå ligger fortfarande på ungefär samma nivå som genomsnittet för riket med något bättre värden när det gäller insamling till materialåtervinning och kompostering, vilket är ungefär hälften av hushållsavfallet.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben