Cykelvägssträcka

Indikator ÖM.7.8

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Datakälla: Kolada (Trafikverket (NVDB), SCB)

Kommentar

Cykelvägssträckan har fortsatt ökat de senaste åren, mycket tack vare nya stadsdelar som har färdigställts eller börjar ta form. Ny cykelinfrastruktur i samband med Östra länkens vatten- och avloppsutbyggnad har fortsatt också bidragit till att antal längdmeter ökat samt att ett tidigare parkstråk rustats upp för att även vara tillgängligt för cyklister, ute på Porsön. Trots en mycket lägre investeringstakt för cykelåtgärder de senaste åren så har cykelvägnätet fortsatt att utvecklas i samband med andra större stadsbyggnadsprojekt. Luleå kommun ligger något över genomsnittet för riket.
Vad tycker cyklisterna i Luleå?
Cyklistvelometern är en nationell granskning av vad cyklisterna i deltagande kommuner tycker om sin cykelkommun. Cyklistvelometern genomfördes 2018, 2020 och 2022 visade att Luleåbor är relativt nöjda i jämförelse med övriga landet. Luleå ligger i nivå med eller lite högre inom de flesta kategorier jämfört med mellanstora städer och även nationellt. Däremot visar undersökningen att många kommuner behöver bli betydligt bättre för att cyklisterna ska vara nöjda, inklusive Luleå kommun.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma