Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.5

Indikatorn avser andel elever i Luleå kommun som är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram. Elever med okänd bakgrund ingår inte i indikatorn. Uppgiften avser läsår. Kriterierna för att vara behörig till gymnasieskolan förändrades för eleverna som påbörjade gymnasieskolan år 2013.

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt

2000

87,8

0

Totalt

2005

90,3

1

Totalt

2010

90,9

2

Totalt

2011

91,0

3

Totalt

2012

90,6

4

Totalt

2013

90,4

5

Totalt

2014

93,5

6

Totalt

2015

91,7

7

Totalt

2016

90,6

8

Totalt

2017

89,5

9

Totalt

2018

87,7

10

Totalt

2019

88,4

11

Totalt

2020

89,1

12

Totalt

2021

89,5

13

Totalt

2022

89,9

14

Kvinnor

2000

89,6

15

Kvinnor

2005

91,2

16

Kvinnor

2010

93,5

17

Kvinnor

2011

91,8

18

Kvinnor

2012

91,0

19

Kvinnor

2013

92,6

20

Kvinnor

2014

93,1

21

Kvinnor

2015

91,6

22

Kvinnor

2016

93,0

23

Kvinnor

2017

90,4

24

Kvinnor

2018

90,3

25

Kvinnor

2019

89,6

26

Kvinnor

2020

91,2

27

Kvinnor

2021

88,7

28

Kvinnor

2022

88,3

29

Män

2000

85,9

30

Män

2005

89,2

31

Män

2010

88,8

32

Män

2011

90,1

33

Män

2012

90,1

34

Män

2013

88,3

35

Män

2014

93,9

36

Män

2015

91,7

37

Män

2016

88,6

38

Män

2017

88,6

39

Män

2018

85,4

40

Män

2019

87,1

41

Män

2020

87,0

42

Män

2021

90,4

43

Män

2022

91,5

44

Riket

2000

89,4

45

Riket

2005

89,2

46

Riket

2010

88,2

47

Riket

2011

87,7

48

Riket

2012

87,5

49

Riket

2013

87,6

50

Riket

2014

86,9

51

Riket

2015

85,6

52

Riket

2016

87,3

53

Riket

2017

82,5

54

Riket

2018

84,4

55

Riket

2019

84,7

56

Riket

2020

86,0

57

Riket

2021

86,5

58

Riket

2022

85,3

59

Datakälla: Kolada (SCB, Skolverket)

Kommentar

Mellan 2014 och 2018 sjönk gymnasiebehörigheten, för att efter 2018 ha stigit varje år. Andelen elever som blir behöriga till gymnasiet är hög (89,9%) jämfört med riket (85%).
Majoriteten av grundskoleeleverna som bor i Luleå kommun går i den kommunala grundskolan här (88%). Luleå kommuns skolor presterar bland de 25 % bästa kommunerna när det gäller gymnasiebehörighet. Andelen behöriga elever har ökat något från föregående läsår. Andelen flickor som är behöriga till yrkesprogram har minskat sedan föregående år medan andelen behöriga pojkar har ökat. Behörigheten är nu högre för pojkar än flickor samtidigt som flickor ändå i genomsnitt har högre betyg. Det finns en större spridning i gruppen flickor än i gruppen pojkar. Skolans verksamhet har de senaste åren påverkats av coronapandemin. Det är för tidigt att dra slutsatser om bidragande orsaker men det kan vara så att när undervisningen anpassats till pandemin kan det ha påverkat flickor som grupp mer negativt och pojkar som grupp mer positivt.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma