Elever som kan söka till gymnasieskolan

Indikator ÖM.9.5

Indikatorn avser andel elever i Luleå kommun som är behörig till gymnasieskolans yrkesprogram. Elever med okänd bakgrund ingår inte i indikatorn. Uppgiften avser läsår. Kriterierna för att vara behörig till gymnasieskolan förändrades för eleverna som påbörjade gymnasieskolan år 2013.

Andel elever i åk 9 som är behöriga att söka till yrkesprogram

Kön Senaste värdet (%) Datum

Män

 91,5

2022

0

Totalt

 89,9

2022

1

Kvinnor

 88,3

2022

2

Riket

 85,3

2022

3

Datakälla: Kolada (SCB, Skolverket)

Kommentar

Mellan 2014 och 2018 sjönk gymnasiebehörigheten, för att efter 2018 ha stigit varje år. Andelen elever som blir behöriga till gymnasiet är hög (89,9%) jämfört med riket (85%).
Majoriteten av grundskoleeleverna som bor i Luleå kommun går i den kommunala grundskolan här (88%). Luleå kommuns skolor presterar bland de 25 % bästa kommunerna när det gäller gymnasiebehörighet. Andelen behöriga elever har ökat något från föregående läsår. Andelen flickor som är behöriga till yrkesprogram har minskat sedan föregående år medan andelen behöriga pojkar har ökat. Behörigheten är nu högre för pojkar än flickor samtidigt som flickor ändå i genomsnitt har högre betyg. Det finns en större spridning i gruppen flickor än i gruppen pojkar. Skolans verksamhet har de senaste åren påverkats av coronapandemin. Det är för tidigt att dra slutsatser om bidragande orsaker men det kan vara så att när undervisningen anpassats till pandemin kan det ha påverkat flickor som grupp mer negativt och pojkar som grupp mer positivt.

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma