Tillgång till kollektivtrafik

Indikator ÖM.7.11

Indikatorn redovisar avstsånd till busslinjer som trafikeras med minst en avgång per timme, vardag kl 6-20.

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

Luleå

 87,6

2021

0

Riket

 80,9

2021

1

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Luleå kommun har en väl utbyggd lokal kollektivtrafik. Vi ligger i gruppen kommuner med de högsta värdena och på samma nivå som Umeå. Förändringen de senaste åren har varit marginell.
I den resevaneundersökning som genomfördes 2020 framkom det att fler kvinnor än män, 64 jämfört med 48 procent, har tillgång till busskort. I samma undersökning var hälften av de som svarade positivt inställda till att prioritera busstrafiken före biltrafiken.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma