Gå direkt till sidans innehåll

Vattendrag med god ekologisk status

Indikator ÖM. 4. 6

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå minst god ekologisk status. Klassningar görs i olika cykler, cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel vattendrag med god ekologisk status

Datakälla: VISS, Länsstyrelsen
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
24,1 % (2022)
Miljökvalitetsnorm:
100,0 %

Kommentar

Trenden är oförändrad sedan 2016. I Luleå kommun är många vattendrag påverkade av fysiska ingrepp som bland annat ger upphov till vandringshinder för vattenlevande organismer. Vi har exempelvis inte samma problem med övergödning som man har i andra delar av landet.
Vi ligger under genomsnittet för riket (35,3%) och har det lägsta (sämsta) värdet jämfört med andra kommuner i Norrbotten.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13