Sjöar med god ekologisk status

Indikator ÖM.4.5

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå minst god ekologisk status. Klassningar görs i olika cykler, cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel sjöar med god ekologisk status

Datakälla: Kolada (VISS)

Kommentar

I Luleå kommun klarar de flesta sjöar upp till god eller hög status. I några fall bidrar dock övergödning, fysiska ingrepp och påverkan på sjöarnas hydrologi till att miljökvalitetsnormen inte nås.
Luleå ligger i gruppen kommuner med de högsta värdena tillsammans med flera av Norrbottens kommuner.
Ingen förbättringen i bedömd status har skett under den senaste förvaltningscykeln, 2017-2021.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma