Gå direkt till sidans innehåll

Sjöar med god ekologisk status

Indikator ÖM. 4. 5

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå minst god ekologisk status. Klassningar görs i fyråriga cykler.

Andel sjöar med god ekologisk status

Datakälla: VISS, Länsstyrelsen
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
67,6 % (2022)
Miljökvalitetsnorm:
100,0 %

Kommentar

Det senaste värdet visar en liten försämring. I Luleå kommun klarar de flesta sjöar upp till god eller hög status. I några fall bidrar dock övergödning, fysiska ingrepp och påverkan på sjöarnas hydrologi till att miljökvalitetsnormen inte nås.
Luleå ligger över genomsnittet för riket och har ett av de högsta (bästa) värdena jämfört med andra större städer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13