Gå direkt till sidans innehåll

Sjöar med god ekologisk status

Indikator ÖM. 4. 5

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå minst god ekologisk status. Klassningar görs i fyråriga cykler.

Andel sjöar med god ekologisk status

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2016

58,8

1

Luleå

2021

72,2

2

Luleå

2022

67,6

3

Riket

2021

53,7

4

Riket

2022

53,4

Kommentar

Det senaste värdet visar en liten försämring. I Luleå kommun klarar de flesta sjöar upp till god eller hög status. I några fall bidrar dock övergödning, fysiska ingrepp och påverkan på sjöarnas hydrologi till att miljökvalitetsnormen inte nås.
Luleå ligger över genomsnittet för riket och har ett av de högsta (bästa) värdena jämfört med andra större städer.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-02-22
Sjöar med god ekologisk status, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a