Unga utan arbete

Indikator ÖM.11.1.1

Indikatorn visar andelen unga som är öppet arbetslösa.

Andel unga, 17-24 år, som varken arbetar eller studerar

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Ungdomsarbetslösheten har sjunkit stadigt sedan krisåren 2009-2012. Bland arbetslösa unga märks särskilt de som inte avslutat gymnasiet (ca 35%) eller har någon funktionsvariation. Av de unga arbetslösa är 57% män, vilket har minskat jämfört med 2014 då det var 63% män. Andel långtidsarbetslösa (mer än 6 mån) bland unga ökar och är 66 procent av antalet arbetslösa.
Luleå kommun har en lägre ungdomsarbetslöshet än genomsnittet för riket som är 12,7%.
För 2019 kan man se att trenden håller på att förändras och att arbetslösheten ökar något bland unga och utrikesfödda. I spåren av coronapandemin ökar arbetslösheten procentuellt sett mer bland unga än bland de äldre då unga har en svagare förankring på arbetsmarknaden. De senaste uppgifterna visar att ungdomsarbetslösheten har ökat till 10,2% i september 2020.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma