Upplever trygghet i sitt bostadsområde

Indikator ÖM.6.1

Indikatorn är ett index, dvs en sammanräkning av flera frågor. Ju lägre index desto bättre.

Trygghetsindex

Datum Värde

2009

1,4

0

2012

1,4

1

2016

1,2

2

2019

1,4

3

Datakälla: Trygghetsundersökning

Kommentar

Luleå kommun ligger på ett stabilt gott resultat. På kommundelsnivå är resultaten i de flesta fall i stort sett oförändrade och med gott utfall. Det finns dock finns några områden som uppvisar sämre resultat; Hertsön, Notviken och Porsön. Bästa resultaten uppvisas i Sörbyarna och Sunderbyn.
Män svarar i större utsträckning än kvinnor att de känner sig trygga. Åldersgruppen 20-49 år upplever sig mer otrygga än andra. De som bor i hyresrätt upplever sig mer otrygga än de som bor i bostadsrätt eller villa.
Resultat från nästa undersökning kommer vid årskiftet 2023/2024.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen