Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

Indikator ÖM.3.4

WHO rekommenderar vuxna att vara fysiskt aktiva minst 150 minuter per veckan med minst måttlig intensitet. För barn och unga (5-17 år) minst 60 minuter per dag.

Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Den nationella undersökningen som gjordes 2021 med ett mindre antal enkäter för Luleå kommun visar på en liten ökning både bland andelen män och kvinnor som är fysisk aktiva 150 min per vecka. Något fler män än kvinnor är fysiskt aktiva i Luleå. Jämfört med riket är det både färre kvinnor och män i Luleå än i riket som är fysiskt aktiva enligt rekommendation. Detsamma gäller socioekonomiskt liknande kommuner i riket.
Underökningen 2018 visade att bland män i Luleå är det inte så stora skillnad i fysisk aktivitet i olika åldersgrupper från 16 år upp till 64 år. Bland kvinnor är det flest aktiva i åldersgruppen 16-29 år där 78% är fysiskt aktiva enligt rekommendation 150 min/vecka. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med lång utbildning är fysiskt aktiva enligt rekommendation i större utsträckning än den med kort utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014, 2018 och har beställt utökat urval till undersökningen 2022. Frågan om fysiskt aktiva 150 min i veckan infördes 2018.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben