Gå direkt till sidans innehåll

Deltagare i kulturskolans verksamhet

Indikator ÖM. 3. 9

Valbara kurser finns inom musik, dans, bild och media. Elever, i åldrarna 6-19 år, anmäls av föräldrarna. Kulturskolan är också en resurs med projekt och det är förskole- och skolpersonal anmäler sin klass eller grupp i åldrarna 1-19 år. Läsår 2020/2021 motsvarar 2021 i diagrammet.

Antal deltagande elever i kulturskolans verksamhet, i både valbara kurser och projekt

Datakälla: Kulturskolan
Trend:
Trenden är negativ Trenden är negativ

Kommentar

Minskningen av antalet deltagare i kulturskolans verksamhet kan förklaras med några olika faktorer. Pandemin har påverkat deltagandet, då fysiska kontakter har undvikits. Kulturskolan har även haft en minskad grundbemanning som följd av minskad budget. Verksamheten har även påverkats lokalmässigt av att en annan skola i kommunen tvingats byta lokaler med kort varsel på grund av mögelskada.
Antal deltagande elever i projekt varierar mellan åren och det har oftast att göra med vilken typ av aktiviteter som erbjuds. Även hur stora grupper som deltar per gång och om man träffas en eller flera gånger påverkar antalet. Att antalet deltagare i projekt ökat under läsåret 21/22 jämfört med året innan är sannolikt en effekt av minskade pandemirestriktioner. Då det är pedagogerna som anmäler sina grupper/klasser till projekten så är könsfördelningen jämn bland deltagande elever, och speglar könsfördelningen inom respektive åldersgrupp i kommunen. När det gäller deltagande i valbara kurser så ses dock en lägre representation av pojkar: läsåret 2021/2022 var 41% av deltagarna pojkar och 59% flickor.
Förutom valbar verksamhet och projekt (som redovisas i diagrammet ovan) ingår även andra delar i Kulturskolans uppdrag som ger barn och elever en möjlighet att delta aktivt i kulturlivet. Exempelvis köper kulturskolan in och arrangerar scenkonst. Det är svårt att jämföra kulturskolans verksamhet med andra kommuners kulturskoleverksamhet, då uppdrag och organisering av kulturskoleverksamheten skiljer sig åt mellan olika kommuner.

Ansvarig organisation
  • Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13