Olyckor på väg

Indikator ÖM.11.6.1

Indikatorn visar antal trafikolyckor per 100 000 invånare som inneburit personskada eller har haft en dödlig utgång.

Antal polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor med personskador per 100 000 invånare

Datakälla: Kolada (Strada/SCB)

Kommentar

Olyckorna har tydligt minskat över tid. Den kraftiga minskningen 2020 kan tyda på att pandemin medfört att sjukvården inte har hunnit rapportera samt att vi rest mindre och därmed råkat ut för färre olyckor. Trafikmätningarna av resande till och från Luleå centrum visar liten skillnad i antalet gående och cyklister, däremot visar mätningen en tydlig minskning av biltrafik samt betydligt färre resande med buss.
Drygt 60 % av trafikolyckorna är singelolyckor med gående eller cyklist som skadats. Dessa singelolyckor har halverats jämfört med tidigare år.
Rikets statistik omfattar bara polisrapporterade olyckor vilket innebär att nästan alla singelolyckor med gående och cyklister saknas i rikets statistik. Detta gör det svårt att jämföra med genomsnittet i riket.

Ansvarig organisation