Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Indikator ÖM.11.5.3

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Datakälla: Kolada (Socialstyrelsen)

Kommentar

Trenden bedöms som oförändrad i Luleå, medan genomsnittet för riket har en negativ trend. Anledningen till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd under 2021 var liksom tidigare år främst svag förankring på arbetsmarknaden, långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning.
I Luleå kan man se att kvinnor i något högre utsträckning än män mottog ekonomiskt bistånd på grund av sjukskrivning men att skillnaden minskat något under 2021.
Till följd av pandemin var det under 2021 begränsade möjligheter till samverkan mellan socialtjänsten och sjukvården gällande denna målgrupp, vilket kan ha bidragit till att trenden inte förändrats gällande personer med långvarigt ekonomiskt bistånd. Pandemin gjorde också att målgruppen arbetssökande som mottog ekonomiskt bistånd under 2021 hade svårare att komma ut på till exempel arbetsträning och praktik, då nya deltagare inte togs emot, det var ett lägre intag av deltagare eller hade införts andra restriktioner.
Luleå har liknande värden som socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation