Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

Indikator ÖM.11.5.3

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Datakälla: Kolada (Socialstyrelsen)

Kommentar

Trenden bedöms som oförändrad, medan genomsnittet för riket har en negativ trend. Dock kan en liten skillnad mellan män och kvinnor skönjas i Luleå, kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd ökade något från 2019 till 2020, vilket överensstämmer med riket som helhet. Anledningen till långvarigt behov av ekonomiskt bistånd under 2020 var liksom tidigare år främst svag förankring på arbetsmarknaden samt långvarig psykisk ohälsa och sjukskrivning. I Luleå kan man se att kvinnor i högre utsträckning än män mottog ekonomiskt bistånd pga. sjukskrivning utan rätt till sjukpenning. Under pandemin försvårades möjligheten till samverkan mellan socialtjänsten och sjukvården gällande denna målgrupp, vilket kan ha bidragit till ökningen av kvinnor med långvarigt ekonomiskt bistånd. Vad gäller målgruppen arbetssökande som mottog ekonomiskt bistånd hade dessa personer mycket svårare att komma ut på till exempel arbetsträning och praktik med anledning av pandemin då många praktik- och arbetsträningsplatser inte tog emot nya deltagare, höll stängt eller hade infört restriktioner.
Luleå har liknande värden som socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation