Exploaterad kuststrand

Indikator ÖM.4.4

Andel exploaterad area av 100 m strandzon längs fastlandskusten

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2013

36,3

0

Luleå

2018

37

1

Riket

2013

34,4

2

Riket

2018

35

3

Norrbotten (ovägt medel)

2013

34,5

4

Norrbotten (ovägt medel)

2018

35,3

5

Datakälla: Länsstyrelsen

Kommentar

Exploateringsgraden längs kommunens fastlandskust är hög och andelen kvarvarande oexploaterad strand minskar kontinuerligt. Värdena varierar mycket i riket och det är svårt att jämföra kommuner, beroende på kuststräcka och storlek på befolkningen.
Luleå kommun har en högre exploateringsgrad än riket och ligger även högt i förhållande till övriga kustkommuner i Norrbotten.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma