Ohälsotal

Indikator ÖM.1.2

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.

Antal ohälsodagar per person

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Antal ohälsodagar har minskat successivt sedan 2001, både för män och kvinnor. Kvinnor har betydligt fler ohälsodagar än män, kvinnor 24,5 dagar och män har 15,8 dagar.
Mellan 2020 och 2021 minskade antalet ohälsodagar i samtliga åldersgrupper förutom bland män 50-59 år där det ökat något. Antal ohälsodagar ökar med stigande ålder. I åldersgruppen 60-64 har kvinnor 56 ohälsodagar och män 34,6 st.
Det finns stora skillnader i antal ohälsodagar mellan kommunens olika stadsdelar och byar. I en kommundel hade kvinnorna 45,5 ohälsodagar under 2021.
Både kvinnor och män i Luleå har färre ohälsodagar jämfört med riket där kvinnor har 26,4 ohälsodagar och män 17,8 dagar.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma