Ekonomisk jämlikhet (Ginikoefficient)

Indikator ÖM.1.10

Ginikoefficienten har ett värde mellan noll (0) och hundra procent (1). Talet 0 innebär att alla individer har exakt lika stora tillgångar (dvs total jämlikhet) medan 1 innebär total ojämlikhet. Koefficienten bygger på sammanräknad förvärvsinkomst.

Bedömning av antalet individer med samma förvärvsinkomst

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Den ekonomiska jämlikheten i Luleå mätt utifrån förvärvsinkomst har ökat under många år men mellan 2019 och 2020 har jämlikheten både bland kvinnor och män i Luleå minskat något. I Luleå har kvinnor mer jämlika inkomster än män som har en större inkomstspridning.
Luleå är mer ekonomiskt jämlikt jämfört med riket men är något sämre jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma