Barn och unga som inte kan bo hemma

Indikator ÖM.1.4

Indikatorn visar hur många i åldrarna 0-20 år som var placerade i familjehem, förstärkta familjehem och HVB-hem/SIS-hem under augusti månad.

Antal barn och unga placerade på annan plats än hemma

Datakälla: Egen

Kommentar

Under augusti 2022 var det 128 barn och unga som var placerat på annan plats än hemma, fördelat på 63 flickor och 65 pojkar. Det är en minskning med tolv barn i jämförelse med 2021. Det är fler barn som placeras i familjehem och det görs fler akuta placeringar av barn.
Uppdragen kring barn och unga är i dag mer komplicerade och barnen är yngre. Under åren med pandemin har stödet till barn/unga, vuxna/föräldrar varit begränsat, samt därmed en begränsad insyn om vilket behov som funnits i familjer. Detta kan ha påverkat antalet.
Ett fortsatt arbete sker i tät samverkan med vårdnadshavare, anhöriga, skola, polis, regionen och andra samhällsaktörer för att tillsammans arbeta för ett tidigt samordnat stöd för att barn och ungas behov ska kunna tillgodoses i hemmet. Utmaning är att rekrytera familjehem med kompetens, tid och möjlighet att ta emot barn och unga är också en faktor att utveckla andra möjliga insatser och stöd i hemmet.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma