Barn och unga som inte kan bo hemma

Indikator ÖM.11.5.1

Indikatorn visar hur många i åldrarna 0-20 år som var placerade i familjehem, förstärkta familjehem och HVB-hem/SIS-hem under augusti månad.

Antal barn och unga placerade på annan plats än hemma

Datakälla: Egen

Kommentar

Under augusti 2021 var det 140 barn och unga, fördelat på 66 flickor och 74 pojkar, som var placerade på annan plats än hemma. Det är en ökning med åtta barn i jämförelse med 2020. Ökning av antalet beror på en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga i kombination med att föräldrarna saknar resurser och förmåga att hantera dessa barn och bristande samordnat stöd från samhällets aktörer. Underliggande orsak kan vara att familjelivet ser annorlunda ut samt att fler barn och vuxna saknar stöd från olika nätverket. Socialtjänsten behöver kontaktas tidigare av vårdnadshavare, skola, region, polis när barn, unga och vårdnadshavare identifieras ha ett behov av stöd för att stärka nätverket kring barnet. En åtgärd är att polis och socialtjänst med hjälp av rektorerna på skolan når ut bättre till föräldrar vid bland annat föräldramöten. En annan åtgärd är Föräldrasupporten som kan gå in med extra insatser. Målsättning med åtgärderna är att hjälpa barn, ungdomar och familjer i tid innan det går så långt att institution blir nästa steg.

Ansvarig organisation