Sjöar med god ekologisk status

Indikator ÖM.11.4.9

Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vattenförekomster uppnå minst god ekologisk status. Klassningar görs i olika cykler, cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel sjöar med god ekologisk status

Mätområde Datum Värde (%)

Luleå

2014

58,8

0

Luleå

2017

72,2

1

Luleå

2021

72,2

2

Riket

2017

52,8

3

Riket

2021

53,7

4

Datakälla: Kolada (VISS)

Kommentar

I Luleå kommun klarar de flesta sjöar upp till god eller hög status. I några fall bidrar dock övergödning, fysiska ingrepp och påverkan på sjöarnas hydrologi till att miljökvalitetsnormen inte nås.
Luleå ligger i gruppen kommuner med de högsta värdena tillsammans med flera av Norrbottens kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma