Ohälsotal

Indikator ÖM.11.4.52

Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen.

Antal ohälsodagar per person

Datakälla: Kolada (Försäkringskassan)

Kommentar

Antal ohälsodagar minskade i stort sett hela tiden mellan 2001 till 2021, både för män och för kvinnor. Men under 2022 har antalet dagar ökat tydligt för kvinnor och marginellt för män. Kvinnor har betydligt fler ohälsodagar, 26 st, jämfört med män som har 16 dagar.
För kvinnor är det en ökning i alla åldersgrupper utom 19-29 år där antalet ohälsodagar är lika med föregående år. Störst ökning har skett i åldersgruppen 40-49 år.
Bland män har det skett en ökning i åldersgruppen 30-39 år men i övriga åldersgrupper är det ingen förändring eller en minskning av antalet ohälsodagar. Antal ohälsodagar ökar med stigande ålder.
I åldersgruppen 60-64 år är det störst skillnad mellan könen, kvinnor 56,9 ohälsodagar och män 35,9.
Det finns stora skillnader i antal ohälsodagar mellan kommunens olika stadsdelar och byar.
Både kvinnor och män i Luleå har färre ohälsodagar jämfört med riket där kvinnor har 26,4 ohälsodagar och män 17,2 dagar. I riket har det till skillnad från Luleå inte skett någon förändring i antalet dagar för män och kvinnor mellan 2021 och 2022.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma