Invånare med fetma

Indikator ÖM.11.4.6

Fetma har personer med ett Body Mass Index (BMI) på 30 eller högre. BMI är ett mått på förhållandet mellan vikt och längd.

Andel 16-84 år med ett BMI högre än 30

Kön Senaste värdet (%) Datum

Kvinnor

 17

2021

0

Totalt

 16

2021

1

Män

 15

2021

2

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Andelen med fetma har ökat både bland kvinnor och bland män. Den nationella undersökningen som gjordes 2021 med ett mindre antal enkäter för Luleå kommun visar lika resultat som 2018 för män men en liten minskning bland kvinnor. Andelen kvinnor med fetma ökade kraftigt mellan 2014 till 2018 men sedan minskat med 1% till 17%. Det är något högre andel kvinnor än män i Luleå med fetma. Det är fler kvinnor i Luleå både än i riket och i socioekonomiskt liknande kommuner som har fetma. Bland män är det tvärt om – lägre andel både jämfört med riket och socioekonomiskt liknande kommuner.
Undersökningen 2018 visade att högsta andelen med fetma finns i åldersgruppen 45-64 år. Bland män finns en socioekonomisk skillnad med högre andel med fetma bland de med kort utbildning jämfört med de som lång utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år med ett mindre antal enkäter per kommun. Vi har gjort utökat urval i undersökningen 2010, 2014, 2018 och beställt utökat urval till undersökningen 2022.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma