Färdmedelsfördelning

Indikator ÖM.11.4.19

Resvaneundersökning görs vart femte år.

Andel resor med gång, cykel eller buss

Mätområde Datum Värde (%)

Totalt exkl. bil

2000

36

0

Totalt exkl. bil

2005

34

1

Totalt exkl. bil

2010

36

2

Totalt exkl. bil

2015

38

3

Totalt exkl. bil

2020

33

4

Buss

2000

9

5

Buss

2005

9

6

Buss

2010

11

7

Buss

2015

13

8

Buss

2020

9

9

Cykel

2000

18

10

Cykel

2005

13

11

Cykel

2010

10

12

Cykel

2015

14

13

Cykel

2020

12

14

Gående

2000

9

15

Gående

2005

12

16

Gående

2010

15

17

Gående

2015

11

18

Gående

2020

12

19

Datakälla: Lokal resvaneundersökning (RVU)

Kommentar

Andelen som åker buss har minskat sedan 2010. Även andelen cyklister har minskat sedan 2015, dock är andelen cyklister i denna mätning fler jämfört med mätningen 2010. Pandemin har högst sannolikt påverkat val av färdmedel. Resvaneundersökningarna visar generellt att kvinnor cyklar och åker bil i mindre omfattning än män, som åker buss i mindre utsträckning än kvinnorna. Äldre och yngre personer åker bil i mindre omfattning än mellanåldersgruppen.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma