Färdmedelsfördelning

Indikator ÖM.11.4.19

Resvaneundersökning görs vart femte år.

Andel resor med gång, cykel eller buss

Färdmedel Senaste värdet (%) Datum

Totalt exkl. bil

 33

2020

0

Cykel

 12

2020

1

Gående

 12

2020

2

Buss

 9

2020

3

Datakälla: Lokal resvaneundersökning (RVU)

Kommentar

Andelen som åker buss har minskat sedan 2010. Även andelen cyklister har minskat sedan 2015, dock är andelen cyklister i denna mätning fler jämfört med mätningen 2010. Pandemin har högst sannolikt påverkat val av färdmedel. Resvaneundersökningarna visar generellt att kvinnor cyklar och åker bil i mindre omfattning än män, som åker buss i mindre utsträckning än kvinnorna. Äldre och yngre personer åker bil i mindre omfattning än mellanåldersgruppen.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma