Fördelning boendeformer

Indikator ÖM.6.12

Fördelningen mellan småhus, bostadsrätter och hyresrätter

Datakälla: SCB

Kommentar

Under 2021 har uppförandet av nya bostäder inte påverkat fördelningen av boendeformer.
Den är fortfarande ojämn i vissa stadsdelar, på Lulsundet dominerar småhus, i Bergviken bostadsrätter och på Malmudden hyresrätter.
I byarna är det nästan uteslutande småhus. Med hjälp av markanvisning kan kommunen stimulera den boendeform som behövs för området.
I medborgarundersökning 2019 ger invånarna utbudet av olika typer av boendeformer betyget 4,9, vilket är strax under snittbetyget på 5,1 för totalt 135 kommuner.
Det är önskvärt med en jämnare blandning mellan olika bostadstyper med max 45 procent för den bostadstyp som dominerar.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben