Löneskillnader kön

Indikator ÖM.2.6

Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst

Datakälla: Kolada (SCB, Regionfakta)

Kommentar

Luleå kommun följer en svagt positiv trend där lönegapet mellan män och kvinnor minskar långsamt. År 2020 var kvinnors mediannettoinkomst 83,6 % av mäns mediannettoinkomst. Luleå har bättre värden än riket, 81,2 %. Luleå ligger högt även i förhållande till andra jämförbara större städer och har gjort det under en längre tid. En förklaring kan vara att männen har en mindre lönespridning här. Det är fortfarande vanligare att kvinnor arbetar i yrken med lägre lönenivåer men under senare år har yrkessegregeringen minskat. Fler kvinnor har akademisk utbildning, chefsuppdrag och arbetar i traditionellt mansdominerade branscher. Vissa kvinnodominerade yrken, som exempelvis läkare, har också haft en gynnsam löneutveckling.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma