Unga som ofta är fysiskt aktiva

Indikator ÖM.3.2

Indikatorn visar andelen per läsår. Läsår 2020/2021 motsvarar 2021 i diagrammet.

Andel i årskurs 7 som rör på sig minst en timme så de blir andfådda, tre gånger eller mer per vecka

Kön och årskurs Senaste värdet (%) Datum

Pojkar åk. 7

 94

2021

0

Flickor åk. 7

 89

2021

1

Datakälla: Elevhälsoenkät, årliga hälsosamtal

Kommentar

Indikatorn visar andelen flickor och pojkar som genom fysisk ansträngning blir andfådda, minst en timme vid minst tre tillfällen under en vecka. Underlaget bygger på insamling av statistik från de elevhälsosamtal som hålls av skolsköterskor med eleverna. Vid mättillfället 2021 hade andelen fysiskt aktiva ungdomar ökat jämfört med de två tidigare tillfällen. Tyvärr finns det inte tillräckligt med underlag att tillgå för att bedöma trenden för målet 2022. Förklaringen till detta är att insamlingen av data det senaste året har genomgått en omorganisering, som ännu inte är klar.
Höstterminen 2019 ökades grundskolans undervisningstid i idrott och hälsa. I åk 7 har eleverna nu 160 minuter idrott och hälsa per vecka, från tidigare 110 minuter per vecka. Detta kan vara en del av förklaringen till att andelen unga som ofta är fysiskt aktiva gått upp efter 2019. Det finns idag inga planer på att minska undervisningstiden i idrott och hälsa.

Relaterade nationella och regionala mål