Unga som ofta är fysiskt aktiva

Indikator ÖM.3.2

Indikatorn visar andelen per läsår. Läsår 2019/2020 motsvarar 2020 i diagrammet.

Andel i årskurs 7 som rör på sig minst en timme så de blir andfådda, tre gånger eller mer per vecka

Kön och årskurs Senaste värdet (%) Datum

Pojkar åk. 7

 94

2021

0

Flickor åk. 7

 89

2021

1

Datakälla: Elevhälsoenkät, årliga hälsosamtal

Kommentar

Indikatorn visar att andelen flickor och pojkar som genom fysisk ansträngning blir andfådda, minst en timme vid minst tre tillfällen under en vecka, har ökat vid det senaste mättillfället jämfört med de två tidigare tillfällen. Svarsfrekvensen för undersökningen är dock cirka 55% vilket gör att tillförlitligheten påverkas. Pojkarnas fysiska aktivitet har enligt undersökningen ökat med 12 procent sedan förra enkäten och motsvarande ökning för flickor är nästan 17 procent.
Sedan höstterminen 2019 har eleverna i grundskolan mer undervisningstid i idrott och hälsa. I åk 7 har eleverna 160 minuter idrott och hälsa per vecka från tidigare 110 minuter per vecka. Detta kan vara en del av förklaringen till fler tillfällen med fysisk ansträngning.

Relaterade nationella och regionala mål